Algemene voorwaarden Chef du Web

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Chef du Web een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst.
Chef du Web: de vennootschap onder firma Chef du Web
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Chef du Web op grond waarvan Chef du Web Diensten aan Opdrachtgever levert.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.

Artikel 2 Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering door Chef du Web van Diensten aan Opdrachtgever.
Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Chef du Web en Opdrachtgever, dan wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door Chef du Web en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
Chef du Web wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever van de hand.
Chef du Web is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van Chef du Web of op een andere wijze aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Als Opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in gaat.
Alle aanbiedingen en offertes van Chef du Web zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 3 Uitvoering dienstverlening

Chef du Web zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Opdrachtgever op de overeengekomen wijze te promoten en te presenteren.
Chef du Web zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Chef du Web kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. Chef du Web doet haar uiterste best om de Storingen met inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Chef du Web is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
Chef du Web is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens Chef du Web extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als Opdrachtgever of eventuele derden in opdracht van Opdrachtgever, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is Chef du Web gerechtigd alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

Opdrachtgever zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de levering van de Diensten tijdig verstrekken.
Opdrachtgever staat ervoor in dat de in lid 1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert dat het gebruik van deze gegevens en materialen door Chef du Web overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Opdrachtgever garandeert ook dat zijn eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden, en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Opdrachtgever zal zich onthouden van ieder handelen dat de reputatie van Chef du Web en haar Diensten zou kunnen aantasten. Opdrachtgever vrijwaart Chef du Web volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Chef du Web ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Opdrachtgever deze zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de inloggegevens dient Opdrachtgever Chef du Web direct op de hoogte te stellen zodat Chef du Web de toegang tot de Dienst kan blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik van de Dienst via zijn inloggegevens.

Artikel 5 Honorarium en betaling

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Chef du Web, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
Voor het gebruik van de Dienst is Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen verschuldigd. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
Chef du Web is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, zonder beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek.
Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, tot aan de datum van de algehele voldoening.
Vanaf de datum van verzuim is Opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten.
Indien Chef du Web twijfels heeft over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, op eerste verzoek van Chef du Web, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande en toekomstige verplichtingen jegens Chef du Web. Chef du Web is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Chef du Web of bij de derde van wie Chef du Web het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent Chef du Web aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het overeengekomen doel te gebruiken.
De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan Chef du Web ter beschikking stelt, blijven berusten bij Opdrachtgever of bij de derde van wie Opdrachtgever het recht heeft verkregen deze materialen aan Chef du Web ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verleent Chef du Web het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan Chef du Web ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart Chef du Web volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Chef du Web eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Chef du Web of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
Alle door Chef du Web uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 7 Garanties en aansprakelijkheid

Chef du Web zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel. Met name garandeert Chef du Web niet dat:
de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
Opdrachtgever met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
Chef du Web is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Chef du Web in welk geval Chef du Web uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
De totale aansprakelijkheid van Chef du Web bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan € 2.500,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Chef du Web te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Chef du Web wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Opdrachtgever, verminderd met de besparingen;
redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
Iedere aansprakelijkheid van Chef du Web voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
Chef du Web is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever welke is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de Opdrachtgever is ingesteld.

Artikel 8 Opschorting

Chef du Web is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als Chef du Web het vermoeden heeft dat Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden, of gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan Chef du Web toekomend recht. Gedurende de periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal Chef du Web de opschorting opheffen. Chef du Web is gerechtigd om voor de opheffing van de opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 9 Duur van de Overeenkomst

De overeenkomst tussen Chef du Web en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven tijd dan wel de in de overeenkomst aangewezen onderwerpen of de aangewezen regeling.
Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij:
surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Chef du Web gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever nimmer van enige betalingsverplichting ter zake van al door Chef du Web geleverde Diensten. Bedragen die Chef du Web voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Opdrachtgever al hetgeen Chef du Web in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld en staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst.
De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 10 Slotbepalingen

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.